tướng người hạ tiện

Luận về đi đứng khi xem tướng

1 Bộ đi của người hạ tiện có vẻ yếu đuối hay là bước bước khinh phù. Khinh phù là thiếu thần khí là mạng yểu, đi bước không dính ngón chơn là người tranh danh đoạt lợi bôn tẩu đó đây. Người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu. Vì đi là