cách nói chuyện hay

Xem tướng đàn ông qua dáng đi và cách nói chuyện

1 Tướng người buôn bán suy tư lời lổ nặng chiếm trong lòng nên bước đi rất mau, mà làm như nặng nề lôi cái mình chẳng chịu đi theo. Người lưng dài mông tròn là tướng làm quan võ, nên bước đi nặng chắc. Người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu.